కెరీర్ గైడెన్స్ సెల్ – 2020

ఓరియంటల్ కళాశాల ఉన్నతప్రయోగాలతో కూడిన విద్యను విద్యార్థులకు అందిస్తుందని విశ్వజనని సంస్థ అధ్యక్షులు దినకర్ సగర్వంగా తెలియజేశారు. 15.3-2020 ఆదివారం, జిల్లెళ్ళమూడి వాత్సల్యాలయం ప్రాంగణంలో ‘కెరీర్ గైడెన్స్ సెల్-2020″ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తెలుగుభాష...